Pre oblasť ochrany pred požiarmi pre Vás zabezpečujeme:

 • poradenstvo a školenie pre oblasť ochrana pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorým sa ustanovujú povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľ, fyzických osôb
  a obcí predchádzať vzniku požiarov,
 • bezpečnosť pre zamestnávateľa a zamestnancov z hľadiska ochrany pred požiarmi,
 • predchádzanie vzniku požiarov v objektoch a na zariadeniach, 
 • vstupný audit OPP (hĺbková kontrola stavu OPP s odporúčaniami),
 • poradenstvo a konzultačná činnosť OPP,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
 • školenie ochrany pred požiarmi, 
 • určovanie požiadaviek na požiarnu bezpečnosť stavby pri užívaní stavby 
  a zmene v užívaní stavby,
 • vykonávanie a vyhodnocovanie požiarnych poplachov,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, 
 • veľkoobchod a maloobchod materiálno-technického zabezpečenia a zariadení.

Pre oblasť bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci pre Vás zabezpečujeme:

 • poradenstvo a školenie pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady prevencie
  a základné podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce,
 • oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle § 7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.,
 • oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Pre oblasť civilnej ochrany pre Vás zabezpečujeme:

 • poradenstvo pre oblasť civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva pre zabezpečenie podmienok a účinnej ochrany života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí a chrániť život, zdravie a majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, 
 • kontrola stavu dokumentácie na úseku civilnej ochrany,
 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov.